Vrácení zboží

Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.vitabohemica.cz od prodávajícího Pharma invest & development s.r.o. 

 

Tento reklamační řád blíže vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady a způsob uplatnění a vyřízení reklamací, přičemž se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek Prodávajícího a jako takový je součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

I. Místo a způsob uplatnění reklamace

S vyřízením se můžete obrátit na naše provozovny (jejich seznam a kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci Provozovny), kde vám rádi poradíme a případnou reklamaci plně vyřídíme, stejně tak se s reklamací můžete obrátit na sídlo naší společnosti uvedené v úvodu tohoto reklamačního řádu a v sekci Kontakty.

Reklamaci lze samozřejmě uplatnit i korespondenčně, zasláním reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího: PHID, V takovém případě je kupující povinen spolu se zbožím zaslat i co nejpodrobnější popis vady spolu s informací jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.

 

II. Záruční doba

Druhy záruční doby jsou dle zákona následující:

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců

Při prodeji potravinářského zboží je záruční doba 8 dní

Při prodeji krmiv je záruční doba 3 týdny

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí.

 

III. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

IV. Záruka

Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující následující práva:

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla potřetí, když došlo dříve ke dvěma opravám stejné vady, nebo má-li zboží současně nejméně tři vady a z těchto důvodů nelze věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Při oprávněné reklamaci má dále kupující, nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na následující případy:

 

  • vady způsobené běžným opotřebením výrobku,
  • mechanické poškození zboží kupujícím nebo jinou osobou,
  • poškození zboží v důsledku jeho používání v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen či nadměrným přetěžováním výrobku,
  • poškození způsobené neodborným zásahem (oprava, rozebírání apod.) do zboží,
  • poškození způsobené nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací,
  • poškození způsobené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
  • životnost výrobku marně uplynula.

 

V. Vyřízení reklamace

K řádnému uplatnění reklamace musí kupující učinit v záruční době prodávajícímu oznámení o uplatnění reklamace, z kterého bude plynout, jaké vady reklamuje. Pokud je reklamace uplatňována písemnou formou, musí být v záruční době prodávajícímu oznámení o reklamaci i doručeno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu existenci vady, vadu podrobně popsat a doložit, že zboží bylo u prodávajícího zakoupeno a k datu uplatnění reklamace dosud neuplynula záruční doba (což lze nejlépe předložením záručního listu nebo daňového dokladu o koupi).

 

Pro přepravu zboží k prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a v případě zasílání zboží označit zásilku příslušnými symboly. Zboží nemusí být v původním obalu (přesto původní obal doporučujeme), nicméně dodržení výše doporučených zásad minimalizuje riziko poškození zboží při přepravě. Nebezpečí škody při přepravě nese kupující.

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (viz výše).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje (reklamační protokol). Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu, aby si tato potvrzení uchovával po celou záruční dobu, zejména pro případnou další reklamaci.

 

VI. Mimosoudní řešení sporů

Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.
 
V Praze dne 22 .07. 2019

Zpět do obchodu